Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 1
Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde erken enteral demir eksikliği
Filiz Tiker1, Aylin Tarcan2, Namık Özbek3, Berkan Gürakan4
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Yardımcı Doçenti, 2Neonatoloji Uzmanı, 3Pediatri Doçenti, 4Pediatri Profesörü Bu çalışmada çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde erken enteral demir desteğinin eritrosit ve demir parametreleri ile birlikte endojen eritropoetin düzeyleri üzerine etkisi araştırıldı. Doğum ağırlığı 920-1500 gr'ın arasında olan 30 sağlıklı prematüre bebek ortalama 16 günlük iken çalışmaya alındı. Onyedi bebeğe 2-4 mg/kg/gün enteral demir başlandı, 13 bebek ise kontrol grubunu oluşturdu. Çalışmanın başlangıcında, yedinci ve 28. günlerinde alınan üç venöz kan örneğinde hemoglobin düzeyi, ortalama eritrosit hacmi, retikülosit sayısı, serum demiri, transferrin, transferrin saturasyonu, ferritin ve eritropoetin düzeyleri çalışıldı. İki grubun da hemoglobin konsantrasyonu çalışma boyunca düştü. Serum demiri ve transferrin satürasyonunun ise demir desteği alan grupta arttığı gözlendi. Her iki grubun eritropoetin düzeyleri benzer olmasına rağmen, çalışmanın yedinci ve 28. günlerinde demir desteği alan bebeklerde eritropoetin ile hemoglobin düzeyleri arasında anlamlı negatif korelasyon gözlendi. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde erken enteral demir desteğinin daha yüksek demir düzeyleri sağlayarak anemiye eritropoetin yanıtını artırdığı sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler : Prematüre anemisi, çok düşük doğum ağırlığı, erken enteral demir, eritropoez, eritropoetin, anemia of prematurity, very low birth weight, early enteral iron, erythropoiesis, erythropoietin
Copyright © 2016 cshd.org.tr