Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 1
Okulo-aurikulo-vertebral spektrumlu yedi vakanın değerlendirilmesi
Ercan Mıhçı1, Şükran Taçoy2, Fırat Kardelen3, Yaşar Duranoğlu4, Fırat Fişenk5
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Doçenti, 3Pediatri Yardımcı Doçenti, 4Oftalmoloji Doçenti, 5Odyoloji Yardımcı Doçenti Okulo-Aurikulo-Vertebral Spektrum (OAVS) kulak anomalisi, fasiyal asimetri, vertebra anomalileri, gözde epibulber dermoid veya lipodermoid eşlik etmesi ile karakterize, konjenital anomaliler birlikteliğidir. OAVS’lu hastalar klinikte ağır anomaliler yanında daha hafif anomaliler ile de başvurabilir. OAVS’da farklı kromozom anomalileri ve kalıtım şekilleri bildirilmesine rağmen hastaların çoğunda herhangi bir kromozom anomalisi bulunmamaktadır. Bu yazıda OAVS tanısı alan yedi hastanın klinik ve laboratuvar bulguları gözden geçirilerek izlemde dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulandı. Anahtar Kelimeler : Okulo-aurikulo-vertebral spektrum, epibulber dermoid, oculo-auriculo-vertebral spectrum, epibulbar dermoid
Copyright © 2016 cshd.org.tr