Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 4
Yenidoğan sepsisinde endojen granülosit-koloni stimüle eden faktör (G-CSF) ile nötrofil cevabı ilişkisi
M. Akif Özdemir1, M. Adnan Öztürk1, Tamer Güneş2, Duran Arslan3, Hacı Sonu4
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Profesörü, 2Pediatri Yardımcı Doçenti, 3Pediatri Doçenti, 4Pediatri Uzmanı Çalışma, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde izlenen gebelik yaşları 28-40 hafta arasında değişen 43 hastada yapıldı. Klinik olarak sepsis tanısı almış, %77’si kültür pozitifliği ile kanıtlanmış hasta grubunda gebelik yaş, kan kültüründe üreyen mikroorganizma türü, lökosit sayısı, nötrofil sayısı, sespis skoru ve prognoz ile birinci ve yedinci günde çalışılan endojen G-CSF düzeyleri arasındaki ilişki belirlenerek yenidoğan sepsisinde gelecekte muhtemel sikotin tedavisine ışık tutulması amaçlandı. Endojen G-CSF düzeyinin, lökosit-nötrofil sayılarının düşüklüğü, sepsis skoru yüksekliği, kültürde gram negatif bakteri üremesi gibi faktörlerce pozitif yönde etkilenerek yükseldiği bulundu. G-CSF düzeyinin enfeksiyonun akut döneminde yükselip düzelme döneminde düştüğü ve prognozu kötü olan hastalarda yüksek olarak kaldığı görüldü. Prematüre bebeklerin matür yenidoğanlardan daha yüksek düzeylerde G-CSF yapabildiği ve nötrofil sayısı ile endojen G-CSF düzeyi arasında ters ve lineer korelasyon olduğu görüldü. Bu çalışma ile bakteri endotoksinlerinin önemli bir G-CSF uyarıcısı olduğu G-CSF’nin enfeksiyon esnasında akut faz reaktanı gibi davrandığı, nötropenik bebeklerin yeterli GCSF yapabildikleri tesbit edildi. Anahtar Kelimeler : Yenidoğan sepsis, sitokinler, nötrofil sayısı,neonatal sepsis, cytokines, neutrophil count.
Copyright © 2016 cshd.org.tr